Vi har fulgt debatten som startet med stortingsrepresentant Silje Hjemdals (Frp) skriftlige spørsmål til kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja den 11. februar. Kort fortalt stiller Hjemdal spørsmål til hvordan Kulturrådet forvalter offentlige midler til prosjekter som for noen kan virke provoserende.

The Baltic Opera i Gdansk (Poland) søker koreografer fra Norge, Island eller Liechtenstein til en ny ballettpremiere på Baltic Opera i Gdańsk. Prosjektet er et samarbeid med Baltic Opera Ballet Company og vil foregå i perioden juli 2020 – juli 2022.

Utlysningen går til scenekunstnere som har lyst til å utforske en ide, en tekst, et konsept eller en metode i 2020. I samarbeid med Dansearena Nord og Dramatikkens Hus ønsker RadArt - nettverk for fri scenekunst å lage 5-6 scenekunst-laboratorier.

Rett fra trykkeriet! Aksjonsgruppa for fri dansekunst (Aksjonsgruppa), Norske Dansekunstnere og Danseinformasjonen har samlet appellene fra «Demonstrasjonen mot kulturpolitisk dødsdans» 12. november 2019 på Eidsvolls plass i en blekke. Den er trykket 250 eksemplarer som skal deles ut til politikere, Kulturrådet og andre interesserte. Her kan du laste den ned som en PDF.

Demonstrasjoner, opprop, regionreform, kunstnerisk ytringsfrihet, krav om langsiktige strategier og støtteordninger, kulturpolitisk uro, både her hjemme og i Europa, er stikkord som kan oppsummere 2019. Men først og fremst vil vi trekke fram alle dansekunstnerne som gjennom sitt kunstneriske virke og engasjement, gjennom sine mangfoldige uttrykk og ulike estetiske retninger var med å på å berøre, bevege, berike og utfordre oss i 2019. Tusen takk! Her er en oppsummering av dansekunst-året 2019 med noen utvalgte temaer og begivenheter.

Danseinformasjonen har tatt tempen på danseåret som har gått og spurt de regionale kompetansesentrene for dans om å trekke fram en begivenhet eller opplevelse som var betydningsfull for dem i 2019. Her kan du lese mer om viktige hendelser ved Dansekunst i Østfold, R.E.D. (Residency Eina Danz), DansiT – Dansekunst i Trondheim og Midt-Norge, Dans i Trøndelag og Forum for nordnorske Dansekunstnere.

Kulturdepartementet arbeider for tida med en ny strategi for scenekunstfeltet. Hvilke modeller og strategier kan de frie scenekunstnerne selv foreslå? Trenger vi en ny måte å organisere scenekunstens infrastruktur i Norge på som ser på forholdet mellom institusjoner og fri scenekunst på en ny måte? Bør vi få en ny måte å distribuere scenekunsten på – geografisk så vel som sosialt? Har den frie scenekunsten modeller vi allerede kan peke på? Konferansen arrangeres fredag 7. februar. kl. 1100 – 1600 på kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. Innledere er kulturminister Trine Skei Grande og professor Anne-Britt Gran.

Styret i Kunstnerforeningens begrunnelse for å tildele Elizabeth Svarstad Pareliusprisen 2019: Elizabeth Svarstad er en norsk dansekunstner, dansehistoriker og danseforsker. Hun har studert stildans, renessansedans og barokkdans og 18 hundretalls dans i Frankerike, England og USA.

I Oslo kommunes budsjettbehandling for 2020 vedtok bystyret 11. desember å bevilge driftsstøtte til Danseinformasjonen/Scenehuset på kr. 200 000. Forslaget ble fremmet av byrådspartiene (A, MDG, SV) med støtte fra Rødt og Venstre.

I 2018 startet Danseinformasjonen en omorganiseringsprosess fordi daværende daglig leder ønsket å redusere sin stillingsprosent og tre tilbake i en administrativ stilling. Danseinformasjonen hadde ikke ressurser til nyansettelser, så det ble besluttet å se på organisasjonen som helhet med ny fordeling av ansvar og oppgaver for de fem fast ansatte innenfor den eksisterende stillingsmassen, som til sammen utgjør 4,3 %.

Høyskolen Kristiania satser tungt på kunstfagene og slo seg sammen med Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen i høst. Den kunstfaglige avdelingen ledes av Jørn Mortensen, og master og Ph.d. er under utvikling.

Panflutes and Paperwork av Ingrid Berger Myhre og Lasse Passage, Postmodern Cool av Inés M. Belli, Bouncing Narratives av Roza Moshtaghi og CHEERS av Kristin Ryg Helgebostad er valgt ut blant med Aerowaves Twenty20 artists. Alle forestillinger vises bl.a. under festivalen Spring Forward fra 24. - 26. april i Rijeka, Kroatia.

Aksjonsgruppa bestående av dansekunstnerne Mina Weider, Ulf Nilseng, Geir Hytten og Jens Martin Arvesen tok i oktober, sammen med flere andre, initiativ til et opprop mot det de kaller kulturpolitisk dødsdans, hvor de etterlyser en mer helhetlig kulturpolitikk som ivaretar både nye og etablerte kunstnerskap. Aksjonsgruppen oppstod spontant etter Danseinformasjonens frokostmøte: Dansekunsten i det frie feltet – hvor vil vi? på Dansens Hus 18. oktober.